РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО ЗА  II КРЪГ ПО ПРОЕКТ 100!(НОВО)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ 100 II КРЪГ!

Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" (Проект 100) на Министерството на икономиката и енергетиката осигурява безвъзмездна финансова помощ от 10 000 до 20 000 лв. на хора с перспективни идеи за бизнес. Инициативата се осъществява с подкрепата на ПРООН. Общият бюджет на проекта за периода 2004 - 2008 г. е в размер на 6,4 млн.лв. и се осигурява от Министерството на икономиката и енергетиката.


НОВО!!! Стартира изпълнението на II кръг на  Проект 100 с финансиране от 2008 г.
Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя на стартиращи предприемачи в областите Пазарджик, Плевен, Смолян и Ямбол.


                График за провеждане на информационни срещи II кръг:

09 февруари 2009 г.Ямбол, 16 ч., зала на Областна администрация, ул. „Жорж Папазов” № 18
10 февруари 2009 г.Елхово, 11:30 ч., Туристически Информационен Център, ул. „Пирот” №7
11 февруари 2009 г.Златоград, 11:30 ч., зала на Общински съвет, ул. "Стефан Стамболов" 1
11 февруари 2009 г.Смолян, 17 ч., Областна администрация, бул.”България” № 14, зала 201
12 февруари 2009 г.Девин, 11:30 ч., конферентна зала на Спа хотел “Девин“, ул. “Дружба” № 2А
12 февруари 2009 г.Пазарджик, 17 ч., зала на Областна Администрация ул. „Екзарх Йосиф” № 2
13 февруари 2009 г.Белово, 12 ч., Зала на Общински съвет, ул.”Орфей” № 4а
16 февруари 2009 г.Плевен, 17 ч., РБЦ Плевен, ул."Иван Вазов" №4, ет. 4, заседателна зала

17 февруари 2009 г.Червен бряг, 11 ч., ритуална зала на читалище „Н. Вапцаров”
   

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – ІІ КРЪГ

 • Кандидатстване с бизнес идея: 16 – 27 февруари
 • Оценка на бизнес идеите: 2 – 13 март
 • Провеждане на обучения и изпитен тест: 16 – 27 март
 • Разработване на бизнес планове: 31 март – 28 април
 • Оценка на проектите: май – юни
Официално обявяване на резултатите: в началото на м. юли 2009 г.

Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите тук: заявка за участие

Насоките за кандидатстване по Проект 100 през 2008 г. можете да изтеглите тук: насоки за кандидатстване

Кандидатите трябва да попълнят и подадат в 2 екземпляра Заявка за участие в Проект 100 за съответната област. Краен срок за подаване на заявките за IІ кръг - 27.02.2009 г. Подаването на документите за съответната област става на посочените по-долу адреси, в рамките на работното време на ръка, но не задължително лично или по пощата (важи пощенското клеймо).


За област Пазарджик документи се подават в:

Бизнес център – Пещера
4550 Пещера
ул. “Михаил Такев” № 54

Бизнес център – Пазарджик
4400 Пазарджик
ул. “Преспа” № 69

Агенция за регионално развитие - Велинград
Център за бизнес и информация
4600 Велинград
ул. “Васил Априлов” № 5

Бизнес център – Панагюрище
4500 Панагюрище
ул. “Кръстьо Гешанов” №2


Какво е Проект 100?
Изисквания към кандидатите
Важно!
Стъпки за участие в проекта
За какво може да се използва безвъзмездно финансиране по проекта?
Резултати от националния конкурс - 2004 г.
Резултати от националния конкурс - 2005 г.
Резултати от националния конкурс - 2006 г.
Резултати от националния конкурс - 2007 г.Какво е Проект 100?

"Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" (Проект 100) на Министерството на икономиката и енергетиката осигурява безвъзмездна финансова помощ от 10 000 до 20 000 лв. на хора с перспективни идеи за бизнес. Инициативата се осъществява с подкрепата на ПРООН. Общият бюджет на проекта за периода 2004 – 2008 г. е в размер на 6,4 млн.лв. и се осигурява от Министерството на икономиката и енергетиката. Проект 100 стартира пилотно през 2004 г. на територията на областите Добрич, Шумен, Силистра и Видин, а в момента се реализира в областите Велико Търново, Стара Загора, Търговище, Монтана, Ловеч, Хасково, Смолян, Плевен, Пазарджик и Ямбол. През 2008 г. проектът ще осигурява безвъзмездна финансова помощ на стартиращи предприемачи в областите Смолян, Плевен, Пазарджик и Ямбол.

Проект 100 се изпълнява на областно ниво от бизнес центровете и бизнес инкубаторите на проект JOBS.

Проект 100 предоставя цялостна подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:
 • интензивно обучение преди започване на бизнеса
 • съдействие за разработването на реалистичен бизнес план
 • безвъзмездна финансова помощ в размер от 10 000 до 20 000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс
 • професионална помощ от бизнес центровете през целия процес преди и след усвояване на безвъзмездното финансиране
 • достъп до схемата за финансов лизинг на JOBS за закупуване на машини и оборудване за новия бизнес


Изисквания към кандидатите

В Проект 100 могат да участват физически лица - български граждани, които:
 • имат бизнес идея, желаят да стартират микро или малък собствен бизнес, лично участват в етапите на Проекта и са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на бъдещата стопанска дейност
 • осигурят 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ като собствено участие за стартиране на дейността

Предимство имат кандидати, чиито бизнес идеи включват усвояването на нови продукти/услуги, ноу-хау, нови и/или енергоспестяващи технически решения и производствени технологии, както и използването на възобновяеми енергийни източници.

В Проект 100 не могат да участват лица, които:
 • имат задължения към Националната агенция по приходите;
 • притежават регистрирана фирма и/или са съдружници във фирма, и/или управляват фирма с предмет на дейност съвпадащ с бизнес идеята, с която кандидатстват по Проекта;
 • са обект на конфликт на интереси;
 • са представили в документацията по Проекта непълна и/или невярна информация;
 • към момента на кандидатстването са непълнолетни.

Кандидатите могат да имат съдружници при осъществяването на бизнес идеите и реализация на бизнеса. Съдружниците трябва  да отговарят на следните условия:
 • Не са Кандидати по проекта;
 • Притежават по-малко от 50% от капитала на дружеството;
 • Нямат право самостоятелно или заедно с Кандидата да представляват и/или управляват дружеството за срока на договора за финансиране;
 • Не могат да притежават и/или управляват фирми с предмет на дейност, съвпадащ с бизнес идеята на Кандидата, като това се отнася и за свързаните с тях лица по смисъла на 1 от Търговския закон.

Важно!

НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
 • Търговска и дистрибуторска дейност, ресторантьорство;
 • Производство на селскостопанска продукция;
 • Рибна промишленост;
 • Лесовъдство;
 • Въгледобив;
 • Транспортна дейност;
 • Услуги в сферата на здравеопазването и ветеринарната медицина;
 • Издателска, рекламна, научноизследователска, развойна, проектантска дейност;
 • Операции с недвижими имоти, даване под наем на движими вещи;
 • Образование и обучение;
 • Консултантски и информационни услуги;
 • Финансови и застрахователни дейности, както и свързани с хазарт;
 • Производство на високоалкохолни и спиртни напитки;
 • Производство на тютюневи изделия;
 • Производство и разпространение на оръжие;
 • Производства, които замърсяват околната среда.

Проектът предвижда кандидатите да бъдат одобрявани чрез участие в национален конкурс за безвъзмездна помощ за стартиране на стопанска дейност. Процедурата за кандидатстване е двустепенна. Първо се кандидатства за допускане до участие в проекта. Одобрените участници се обучават в БЦ. След това само успешно завършилите обучението имат право да кандидатстват за получаване на безвъзмездна помощ за стартиране на собствен бизнес.


ОБЩИ УСЛОВИЯ:

В националния конкурс няма регионални квоти за брой участници или обем средства, които да бъдат усвоени.

Във всеки от кръговете на националния конкурс едно физическо лице може да участва само с една бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ е еднократно.

Бизнес идеи, които повтарят реална дейност на съществуваща фирма, която е собственост на или се управлява от кандидата и/или негови роднини, не се финансират.

Кандидатите, успешно завършили обучение по проекта, могат да изберат в кой от кръговете на конкурса да участват с разработен бизнес план.

Кандидат, отхвърлен на някой от етапите на проекта, има право да кандидатства само още веднъж, задължително с нова бизнес идея.

Кандидат, класиран като резерва в І кръг и отпаднал от участие поради липса на места за обучение, има право да кандидатства във ІІ кръг със същата или нова бизнес идея, на общо основание.

Кандидати с просрочени данъчни задължения не се финансират независимо от сферата на дейност.

За получената безвъзмездна финансова помощ кандидатите дължат данък дарение на основание глава втора, раздел ІІІ  от Закона за местните данъци и такси, в размер на 5% върху получената сума, платим в срок от 2 месеца от датата на получаването й.


Стъпки за участие в проекта

 • Кандидатстване за участие в проекта с конкретна бизнес идея u предварителен подбор на участниците
 • Провеждане на обучение на одобрените кандидати (общо 10 дни) в два модула: Бизнес планиране и Маркетинг чрез Интернет
 • Изпитни тестове - издържалите продължават участието си в проекта
 • Подробно разработване на бизнес план с консултантската помощ на Бизнес центровете
 • Провеждане на национален конкурс за безвъзмездна помощ за стартиране на стопанска дейност: подаване на бизнес планове, експертна оценка и обявяване на одобрените кандидати
 • Регистрация на фирми от одобрените кандидати и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ
 • Подкрепа на новосъздадените фирми от бизнес центровете с консултации, бизнес услуги, достъп до финансов лизинг
 • Контрол и отчетност на изпълнението на договорите


За какво може да се използва безвъзмездно финансиране по проекта?

Проектът се финансира със средства от държавния бюджет чрез Министерство на икономиката и енергетиката.

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:
 • за закупуване на материали за ремонт и/или преустройство на помещения/сгради за осъществяване на дейността - до 30% от безвъзмездната финансова помощ; до 50 % - само  при осъществяване на хотелиерска дейност;
 • за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и софтуер и други нематериални активи;
 • за първоначално закупуване на материали и консумативи – еднократно при стартиране на дейността;
 • за обучение и преквалификация на персонала;
 • за регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, специализирани консултантски услуги (НАССР, ISO и др.);
 • за промоция и реклама на дейността - само за период до 6 месеца от стартиране на дейността - до 10% от безвъзмездната финансова помощ.

Недопустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:
 • разходи за труд;
 • разходи за покупка на леки автомобили;
 • разходи за покупка на други транспортни средства, които няма да се използват пряко за осъществяване на бизнеса;
 • командировъчни разходи;
 • разходи за узаконяване,  преустройство или оформяне на статут на помещенията;
 • разходи направени преди сключването на договора за финансиране.

Разходите, които са недопустими от безвъзмездната финансова помощ, могат да се покриват от собственото финансово участие на Кандидата. Всички други присъщи и необходими за осъществяване на дейността разходи се финансират от Кандидата.

Проектът осигурява безвъзмездна помощ от 10 000 до 20 000 лв. за всяка бизнес идея, одобрена в националния конкурс за най-добър бизнес план. Задължителният принос, осигурен от кандидата, трябва да бъде във финансови средства и/ или материални активи и да покрива минимум 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ.

Със средствата по Проект 100 - безвъзмездна финансова помощ и собствено финансово участие в размер на 20 % от исканата помощ - не се финансира данък добавена стойност /ДДС/.

Одобрените кандидати имат възможност да планират допълнително финансиране за закупуване на оборудване и машини по Схемата за финансов лизинг на проект JOBS. Кандидатстването за финансов лизинг става по отделна процедура.


Резултати за 2004 г.

Подадени заявления за участие в проекта: 1691
 • Обучени кандидати: 326
 • Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 68
 • Създадени фирми: 64
 • Усвоени 992 156лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес


Резултати за 2005 г.

Подадени заявления за участие в проекта: 959
 • Обучени кандидати: 307
 • Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 83
 • Създадени фирми: 81
 • Усвоени 1 197 909 лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес


Резултати за 2006 г.
Подадени заявления за участие в проекта: 593
 • Обучени кандидати: 200
 • Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 47
 • Създадени фирми: 47
 • Усвоени 938 095 лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес


Резултати за 2007 г.
Подадени заявления за участие в проекта: 838
 • Обучени кандидати: 225
 • Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 60
 • Създадени фирми: 59
 • Усвоени 1 163 860 лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес