Бизнес център Пещера е създаден и финансиран по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS). Съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие.

Проектът се изпълнява от края на 2000 г. и до момента има изградена мрежа от 42 бизнес центъра, включително 10 бизнес инкубатора. Основната цел на проект JOBS е създаване на трайни работни места чрез подпомагане на микро и малки предприятия и земеделски стопанства в райони с висока безработица.

Основните дейности на Бизнес център Пещера са насочени към насърчаване на заетостта, стимулиране на предприемачеството и ускоряване на местното икономическо развитие чрез активизиране на връзките между държавния, частния и неправителствения сектор.

Бизнес центъра предлага широк спектър информационни, финансови и офис услуги, консултации, пазарна информация, обучения, съдействие за достъп до финансиране.

Бизнес Център – Пещера е създаден през ноември 2004 г. по Проект JOBS. Съучредители и партньори на БЦ – Пещера са Община Пещера, Дирекция „Бюро по труда” – град Пещера, Общинска банка – офис Пещера, местни предприемачи и личности, ангажирани в различни сектори на местната икономика.


ПАРТНЬОРИ: