eulogoesfbglogo
BG051PO001-1.1.07 – "Вземи живота си в свои ръце"
Проект ESF-1107-06-08001 "Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Настоящият проект обхваща лица от Общините Пещера, Брацигово и Батак. Провеждането на различни квалификационни обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности на трайно безработните и неактивни лица ще подобри знанията и уменията на обучаваните, което от своя страна ще им помогне да бъдат по конкурентноспособни на пазара на труда, да увеличат самочувствието си, а от там и нивото на доходите и качеството на живот.

След приключване на изпълнението на предвидените дейностите ще бъдат обучени и мотивирани 55 лица, които ще подобрят знанията и уменията си и ще допринесат за повишаване на конкурентноспособността на бъдещите си работодатели.

Предвидени са следните дейности:

-Провеждане на проучване и обособяване на целеви групи - По тази дейност се предвижда да се сформират екип, който ще разработи методика за идентифициране на целевите групи чрез изработване на анкетна карта.
-Предоставяне на мотивационно обучение - Идентифицираните лица ще преминат мотивационно обучение в ДБТ
-Разработване и приспособяване на учебни програми
-Предоставяне на професионални обучения - За придобиване и повишаване на професионалната квалификация и задоволяване нуждите и потребностите от обучение на безработните лица ще се проведат обучения по следните професии и специалности: част от професия „Озеленител”, специалност „Цветарство”; част от професия „Строител”, специалност „Армировка и бетон”; част от професия „Строител”, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”
-Предоставяне на обучение по Ключова компетентност - След приключване на професионалните обучения всички успешно завършили курсисти ще преминат кратък курс по КК Умение за учене с продължителност 30 учебни часа
-Осигуряване на стажуване при работодател - Успешно преминалите обучения курсисти ще бъдат назначени за 3 месеца на трудово правоотношение
-Публичност и визуализация на проекта - Популяризиране на проекта и резултатите от изпълнението му и информиране на обществеността за приоритетие и мерките заложени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
-Предоставяне на Посреднически услуги

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата информация за съдържанието на документа се носи от СНЦ Бизнес център Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган