eulogoesfbglogo
BG051PO001/07/2.1-01 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица"
Проект ESF-2101-06-10001 "Развитие на  човешкия капитал и увеличаване на доходите чрез осигуряване на достъп до качествено обучение"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел, която проектът си поставя е повишаване на конкурентноспособността и производителността на  фирми от сектора на обувното производство - град Пещера, чрез организиране и провеждане на квалификационно обучение и обучение за мотивиране запазване на заетостта.

Специфична цел на проекта е подобряване знанията и уменията на заетите лица, чрез организиране и провеждане на професионално обучение  и обучение за мотивиране и запазване на заетостта.

Следваща специфична цел е информиране и мотивиране на работодателите от малки обувни предприятия в град Пещера, за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на всички заети в съответните фирми.

Друга специфична цел на настоящия проект е да се мотивира обучения персонал да продължи да се развива, прилагайки принципите за учене през целия живот

Настоящият проект съответства изцяло на приоритетите на Приоритетно направление 2 на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, а именно Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица.

Основната цел на споменатото приоритетно направление е повишаване на производителността и адаптивонстта на работната сила и респективно нейната конкурентноспособност, чрез предоставяне на професионално обучение на работното място и мотивационно обучение за запазване на заетостта, както и мотивиране за създаване на система за развитие на човешките ресурси във фирмите.

Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на обучение по професия Обущар, специалност Обущарство, след приключването на което обучените лица ще получат първа степен на професионална квалификация.
Също така предоставяне на мотивационно обучение за запазване на работното място целящо повишаване информираността и мотивираността на персонала на обувните фирми.

След приключване на изпълнението на дейностите по настоящия проект ще бъдат обучени 53 заети лица, които ще повишат квалификацията си, производителността и качеството на произведената продукция и ще се повиши  адаптивността на обучените, както и  конкурентноспособността на фирмите.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата информация за съдържанието на документа се носи от СНЦ Бизнес център Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган